2012. április 28., szombat

Az év fája - Pokol-torka - 2.

Felsőmocsolád - Kisbárapáti
Táv: 14 km Szint: 200 m

A somogyi természetbarátok második alkalommal szerveztek nyilt túrát ebbe a térségbe ezúttal a KTTE rendezésében és Szép József vezetésével.
22 fő érkezett meg a túrára – köztük több távolabb lakó érdeklődő – akik örömmel csatlakoztak.
A közlekedési lehetőségek időközben megváltoztak, a vonatok száma csökkent így most korábban kellett indulni mint március elején.
A túra során több olyan nevezetességet is megnéztünk melyek ismeretlenek voltak eddig számunkra.

Ezek sorát a Bárány kripta nyitotta meg Felsőmocsolád temetőjében.


“A kripta a rendesi Bárány-család mocsoládi ágáé volt, innen származott többek között Bárány Gusztáv is, aki Kaposvár polgármestere volt 1873-1876 között.

Ő volt a rendezett tanácsú várossá nyilvánított Kaposvár első polgármestere, összesítésben pedig városunk 4. polgármestere!”

Forrás: muemlékem.hu

Az előzetes egyeztetéseknek megfelelően megnéztük a település műemlékileg védett református és katolikus templomát valamint a kastélyt is.

Köszönjük a kezelők és tulajdonosok segítségét!

Református templom:


A templom alapkövét 1787-ben tették le.
1790. november 28.-án tartották a templom szentelését. A templom építése 526 forintba került, az építési anyagot a földesurak és a gyülekezeti tagok adták Ezen kívül 22 forintba került maga a szószék.
1790-ben Vásonyi Imre 150 kg-os harangot ajándékozott az egyházközségnek.
A templom eredetileg nádfedelesnek készült.
A sietős építkezés miatt a templom „nem volt valami erős”, ennek káros következménye lett az 1790-es földrengéskor. Az épület erősen megrongálódott, az első boltozati ív megrepedt. 1804-ben kijavították az épületkárokat, a nádfedelet cserépre cserélték. 1811-ben egy 50 és egy 77 kg/fontos harangot vásárolt az egyház 1376 forintért.
Az egyház igazgatása eleinte a lelkész vezetése alatt a földesurak és a községi esküdtek által történt.
1882-ben erősebb szerkezetű tornyot készítettek, majd 8 évvel később a torony tetejét kellett javítani. 1890-ben ünnepelte a gyülekezet a templom 100 éves évfordulóját.
Az ünnepségen a község – addigra már egyetlen – földesura Kacskovics Zoltán is részt vett.
1904-ben Kovács Áron segédlelkész kezdeményezésére Orgonaalap létesült, aminek köszönhetően 1926-ban lett templomi orgonája a gyülekezetnek.
1930-ban került sor a torony bádogozásának cseréjére, ez alkalommal javításokat és meszelést is végeztek.
Forrás: A Somogyi Református Egyházmegye honlapja

Munkás Szent József Római katolikus templom:


A katolikus templomot az 1790-es években épült kastély egyik melléképületéből - három szobájának egybenyitásával - alakították ki.
1955-ben tornyot építettek és a megmaradt épületrészből alakították ki a lelkészlakást.
A templombelsőt 2006-ban teljesen felújították.

Forrás: Templomaink.hu

Kastélyszálló:


A kastély 1810-14 között épült, Eszterházy Pál főépítésze tervezte Kacskovics Mihálynak, és Csehországól hozták a kőműveseket. A kétszáz évvel ezelőtti tetőszerkezet gerendái még mindig a helyükön vannak. A tovább építést az első világháború után folytatta Bánó Iván, ekkor épült meg a konyha, a német házikisasszony szobája, az ebédlő, a sárga és kék szalonok — ekkor lett az épület hossza 57 méter. Sajnos a család nem sokáig élvezhette ezt az otthont: 1949-ben a rendszer az egészet államosította, jogos tulajdonosaitól elvette és kisajátította
Az államosítás után a kastély volt iskola, óvoda, szociális lakás, varroda, nyugdíjasok otthona - de állapotát, szellemét senki sem ápolhatta. Erre csak 1997-től kerülhetett sor, amikor Bánó Sándor és a családi vállalkozás visszavásárolta a szülőházat, hogy elkezdhessék a véget nem érő munkát: a kastély helyreállítását. Egy otthon visszaszerzését.

Forrás: mocsolad.com

A falu szakrális és kulturális emlékeinek megtekintése után felkerestük az ez évben híressé vált hársfát majd a Pokol-torkát is.


Sajnálatos módon a terület erdeinek tulajdonosai nem tekintik fontosnak településük megismertetését és a turisztikai idegenforgalomba való bevonását , az erdőben való közlekedést tiltó táblákkal, korlátozásokkal nehezítik! A hársfához egy új megközelítési útvonal lett kijelölve melynek felmérését is elvégeztem és már szerepel a turistautak.hu térképén is.Az út jelzése ideiglenesen a fákra festett piros pötty, mely a tűzoltó szertártól indul, a Malom utcán, majd erdei utakon.

Felsőmocsolád térségét elhagyva a Lucai-bükkös nevű erdőterületen keresztül egy számunkra eddig nem ismert útvonalat választottunk ki Kisbárapáti felé.

Az erdőn átvezető öreg fákkal szegélyezett jól járható földút a halastóhoz vezetett el bennünket, majd gyorsan elértük a falut ahol a túra résztvevői a műemlék katolikus templommal és a Fenyő Presszó kínálatával ismerkedhettek meg.


Érdekes természeti képződmény volt a szőlőhegy É-i lejtőjén a suvadás peremén látható szikla szerű alakzat.Nagy Szent Teréz Római katolikus templom:

1778-ben épült, barokk stílusban. Kupoláját Franz Xaver Bucher freskói díszítik, oltárképét a neves festő, Dorfmeister István készítette.

Kellemes, nyári időben jó hangulatú túra volt , köszönöm a lehetőséget.
Felsőmocsolád-Kisbárapáti

2009. évi XXXVII. törvény
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

Az erdő látogatása

91. § (1) Az erdőben - annak rendeltetésétől függetlenül - üdülés, sportolás és kirándulás céljából gyalogosan bárki saját felelősségére ott tartózkodhat, amit az erdőgazdálkodó tűrni köteles, kivéve, ha

a) más jogszabály azt korlátozza, vagy

b) az arra jogosult a látogatás korlátozását az e törvényben foglaltak alapján elrendelte.

(2) Aki erdőben nem erdőgazdálkodással összefüggő tevékenység céljából tartózkodik, az e törvény alkalmazásában az erdő látogatója.

(3) Az erdőgazdálkodó és az erdő tulajdonosa az erdő látogatójától a látogatásért díjat nem kérhet, azonban jogosult a ténylegesen felmerült kárának és költségének megtérítésére.

(4) Az erdő látogatója

a) az erdei életközösségben, az erdő talajában és az erdészeti létesítményekben kárt nem okozhat,

b) az ott tartózkodók pihenését, valamint a rendeltetésszerű erdőgazdálkodási tevékenységet indokolatlanul nem zavarhatja.

(5) Üdülési, sportolási, illetőleg kirándulási célból - a kijelölt út kivételével - gyalogosan sem vehető igénybe

a) az erdősítés területe, amíg a rajtalévő faállomány a két méter átlagos magasságot el nem éri;

b) az erdőrezervátum magterülete.

92. § (1) Az erdőben lovagolni, illetőleg járművel közlekedni csak az arra kijelölt úton szabad.

(2) Erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki.

(3) Az erdészeti hatóság a kijelölést az út műszaki tulajdonságaihoz igazodva egyes járműfajtákra korlátozhatja.

(4) Az erdőben lovaglásra, valamint járműközlekedésre kijelölt utat mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

(5) Amennyiben lovagló- és kerékpárút kijelölésére sor kerül, állami erdőben a közérdek fokozott érvényesülése érdekében törekedni kell a regionálisan is összefüggő erdei lovagló és kerékpáros útvonal hálózat kijelölésére.

93. § (1) Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben:

a) huszonnégy órát meghaladóan üdülési, illetőleg sportolási célból tartózkodni, táborozni, továbbá sátrat felverni;

b) turistaútvonalat kijelölni és létesíteni;

c) turisztikai berendezést, létesítményt építeni és fenntartani;

d) ideiglenes árusítóhelyet üzemeltetni;

e) e törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni.

(2) Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

(3) Az erdőgazdálkodó köteles az erdőgazdálkodási tevékenysége során megrongálódott jogszerűen kialakított turistautat, turisztikai berendezést, létesítményt haladéktalanul az eredeti állapotában helyreállítani, illetve rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni.

(4) Nem állami feladat végrehajtásával összefüggően az erdőben jelet, mérő-, vagy gyűjtőeszközt elhelyezni, valamint az erdei életközösségből, az erdő talajából mintát venni - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az erdőgazdálkodó írásos hozzájárulásával lehet.

(5) Az erdőben kutatási, felmérési tevékenységet végző személy köteles e tevékenységét az erdőgazdálkodónak bejelenteni.

(6) Turista útvonalat jól láthatóan, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jelzéssel kell megjelölni, és nyilván kell tartani.

94. § (1) Az erdőgazdálkodó átmenetileg korlátozhatja és feltételhez kötheti az erdő egyes részeinek látogatását, amennyiben az ott-tartózkodás

a) életet vagy testi épséget veszélyezteti, vagy

b) az egyes erdőgazdálkodási munkák végzését veszélyezteti vagy akadályozza.

(2) A vadászat időtartamára a vadászatra jogosult az erdőgazdálkodó hozzájárulásával átmenetileg korlátozhatja az erdő egyes részeinek a látogatását.

95. § (1) Az erdőgazdálkodó a turista-, lovagló- vagy a járműközlekedésre kijelölt utat érintő korlátozást köteles minden alkalommal az erdészeti hatóságnak előzetesen bejelenteni.

(2) Az erdőgazdálkodó mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól, ha a korlátozás azonnali elrendelésére az életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztető állapot megszüntetésének érdekében kerül sor. Ha a korlátozás időtartama a 24 órát meghaladja, azt az erdészeti hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni.

(3) Az (1) bekezdéstől eltérő egyéb esetben az erdő egyes részei látogatásának korlátozását akkor köteles az erdőgazdálkodó előzetesen bejelenteni az erdészeti hatóságnak, ha annak tervezett időtartama az egy hónapot meghaladja.

(4) A bejelentéshez mellékelni kell a korlátozással érintett területet ábrázoló erdészeti nyilvántartási térképet és a látogatás korlátozásának indokát, illetve feltételhez kötésének módját és idejét.

(5) A korlátozás időtartama a 6 hónapot nem haladhatja meg.

(6) A két hónapon belüli ismételt korlátozást, annak időtartamától függetlenül, előzetesen be kell jelenteni az erdészeti hatóságnak.

(7) Az erdészeti hatóság a látogatás korlátozásának indokoltságát felülvizsgálhatja, és kötelezheti az erdőgazdálkodót a törvényben foglalt előírások betartására, illetve az általa elrendelt korlátozás megszüntetésére.

96. § Az erdő látogatásának korlátozását a helyben szokásos módon kell kihirdetni, valamint figyelmeztető táblák kihelyezésével gondoskodni kell a megfelelő tájékoztatásról.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése